A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Державний професійно - технічний навчальний заклад "Мазурівський аграрний центр професійно-технічної освіти"

Правила прийому до аграрного центру

Правила прийому до аграрного центру

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор  ДПТНЗ „ Мазурівський 
аграрний  центр  професійно - 
технічної освіти”

 А.І. ГРИНЕВСЬКИЙ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до державного професійно-технічного навчального закладу
«Мазурівський аграрний центр професійно-технічної освіти» 
на 2020 календарний рік


(Правила прийому розроблені на підставі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 14.05.2013р. №499, змін до Типових правил прийому до навчального закладу відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та  наказу Міністерства освіти і науки № 344 від 09.04.2014 року)


1. Загальна частина

1.1. Типові правила прийому до ДПТНЗ “Мазурівський аграрний центр професійно-технічної освіти” (далі – правила прийому) є обов’язковими.
1.2. До Мазурівського аграрного центру (далі - аграрний центр) професійно-технічної освіти приймаються громадяни України.
 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1019 “Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг” прийом на навчання до аграрного центру здійснюється на підставі ліцензій серії АЕ № 458199 від 22.05.2014р., серії АГ № 508716 від 18.04.2011р., (копії ліцензій додаються).
Прийом іноземних громадян до аграрного центру не здійснюється по причині відсутності ліцензії на надання таких освітніх послуг.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.
 Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України. 
1.4. Прийом до ДПТНЗ „Мазурівський аграрний центр професійно-технічної освіти” здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем “кваліфікований робітник” за відповідними напрямками.
1.5.  Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні між бюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення в навчальному закладі. Державної власності.
1.6. Прийом громадян до аграрного центру професійно-технічної освіти  понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до аграрного центру професійно-технічної освіти здійснює приймальна комісія. 
2.2. Очолює приймальну комісію директор центру професійно-технічної освіти, який своїм наказом затверджує персональний склад і порядок її роботи. 
2.3 Правила прийому до аграрного центру на наступний календарний рік розроблені відповідно до законодавства України, у тому числі згідно з Типовими правилами прийому та затверджуються головою приймальної комісії не пізніше 01 грудня поточного року.
2.4. Приймальна комісія: 
- організовує прийом заяв та документів;
- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, наступного працевлаштування після закінчення навчального закладу;
- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору (співбесід); 
- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ДПТНЗ „Мазурівський аграрний центр ПТО”, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб; 
- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників; 
- вирішує інші питання, пов’язані з прийомом. 
2.5. Правила прийому до аграрного центру обумовлюють:

 - загальний порядок зарахування  на денну форму навчання та порядок зарахування вступників,  здійснюється відповідно до середнього балу за атестатом.
- порядок роботи приймальної комісії забезпечується з 9.00-17.00 год. щоденно (субота, неділя вихідні дні)
- іногороднім учням надаються безкоштовно місця в гуртожитку для проживання.
2.6. Строки проведення прийому на навчання до ДПТНЗ починаються з 1 червня 2018 року.

3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто  заяву про вступ до аграрного центру професійно-технічної освіти вказуючи обрану професію, форму навчання, місця проживання, до якої додають:
- документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках оригінал або його завірену копію;
- документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник” за результатами закінчення третього ступеня навчання для третього атестаційного рівня (оригінал або його завірену копію);
- медичну довідку за формою установленою чинним законодавством;
- 6 фотокарток розміром 3х4 см;
Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.
Копії документів, що дають право на пільги до вступу в аграрний центр(за наявності);
Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу”), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство). 
3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.
3.3. Прийом документів від вступників завершується не раніше, ніж за 15 днів до початку занять.


4. Умови прийому 

4.1. Прийом до аграрного центру професійно-технічної освіти проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання: 
за результатами співбесіди;     
4.2. Співбесіди проводяться поетапно протягом усього періоду прийому документів.    
4.3. Учні аграрного центру професійно-технічної освіти, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, переводяться на третій ступінь на основі конкурсного відбору 
4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
4.5.  Особи, які без поважних причин не з’явились на співбесіду у зазначений  за розкладом час або отримали незадовільні результати, не зараховуються на навчання до аграрного центру.

5. Зарахування

5.1. Зараховуються до агарного центру професійно-технічної освіти поза конкурсом:
- особи, яким відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надано таке право;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року №226 „Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (зі змінами);
- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;
- особи, яким відповідно до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надано таке право;
- особи, яким відповідно до Закону України „Про підвищення престижності шахтарської праці” надано таке право;
-  діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 „Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”.

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:   
- випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
- випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними.
- випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до аграрного центру професійно-технічної освіти за відповідними професіями. 
- особи, які вступають до аграрного центру за цільовим направленням на навчання.
5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення проведення співбесід, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує списки осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до аграрного центру за обраною професією.
5.4. У разі оскарження результатів прийнятого рішення вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.
5.5. Зарахування до аграрного центру здійснюється наказом директора, підписаним не пізніше ніж за 5 днів до початку занять.
5.6. Після зарахування до аграрного центру може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх-його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.
5.7. Зарахування до аграрного центру на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні між бюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.
5.8. Зараховані на навчання забезпечуються безкоштовним проживанням в гуртожитку та нараховується стипендія в розмірі 415 гривень. Учням які навчаються на відмінно передбачено підвищену стипендію.

6. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з аграрного центру. На звільнені місця може проводитись зарахування осіб, що отримали позитивні результати співбесіди, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій аграрний центр може проводити додатковий прийом.
6.2. Особам, які не зараховані до навчального закладу, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.
6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.
6.4. Контроль за дотриманням цих правил прийому до ДПТНЗ “Мазурівський аграрний центр професійно-технічної освіти” здійснюється Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.

Розглянуто на засіданні педагогічної ради 
ДПТНЗ «Мазурівський АЦ ПТО»  
протокол № 4 від 02.12.2019 року

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора